Regulamin sklepu

Regulamin korzystania z Usług Vision Express On-line ważny od 25.12.2014.

 

Regulamin korzystania z Usług Vision Express On-line

 

Regulamin obowiązujący do 09.03.2019 znajduje się tutaj

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem platformy internetowej znajdującej się na stronie: www.visionexpress.pl, na które składają się: (a) sprzedaż produktów w Vision Express; (b) rezerwacja online wizyt w Salonach; (c) dostarczanie treści cyfrowych.
 2. Platforma internetowa jest prowadzona przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017397, NIP 951-19-72-542, REGON: 01630535900000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych (dalej „Vision Express” lub „Administrator”).
 3. Vision Express prowadzi Infolinię, za pośrednictwem której można skontaktować się z nim w sprawach Platformy Internetowej, oferowanych produktów, wizyty lub złożonego zamówienia. Infolinia znajduje się pod numerem: 801 909 900. Opłata za połączenie z Call Center, jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej. Ponadto, istnieje możliwość skontaktowania się ze Vision Express poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mailowy: bok@visionexpress.pl.
 4. Korzystanie z Platformy Internetowej, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego, zamawianie produktów w Sklepie Internetowym i rezerwacja wizyt w Salonach, nie wymaga rejestracji, ani zakładania konta na Platformie przez użytkownika.
 5. Vision Express nie pobiera opłat za rejestrację i zakładania konta na Platformie Internetowej, w tym za przeglądanie oferty Sklepu Internetowego, czy też za rezerwację wizyt z zastrzeżeniem, że korzystania z Platformy internetowej wymaga dostępu do sieci Internet. Z kolei, uzyskanie dostępu do Internetu może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz dostawcy tej usługi.

 

§ 2. Definicje

Administrator – to jest Vision Express.

Badanie – to jest usługa badania wzroku oferowana przez Vision Express za pośrednictwem Platformy Internetowej i wykonywana w Salonach.

Infolinia – infolinia telefoniczna znajdująca się pod numerem 801 909 900, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem w sprawach Platformy Internetowej, w tym Sklepu Internetowego. Opłata za połączenie z Infolinią jest, jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Gość – to jest Klient, który korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Platformę Internetową bez rejestracji Konta na Platformie internetowej. Istnieje możliwość korzystania z usług Platformy Internetowej przez Zarejestrowanego Klienta, jako Gość, tj. w sytuacji gdy Zarejestrowany Klient nie zaloguje się na swoim Koncie.

Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która korzysta z Platformy Internetowej, w tym ze Sklepu Internetowego, w celu skorzystania z usług oferowanych przez Vision Express za pośrednictwem Platformy Internetowej.

Konto – dostępne po rejestracji Klienta indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o zamówieniach Klienta składanych na Platformie Internetowej, w tym w ramach Sklepu Internetowego. W ramach Konta Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, wglądu do złożonych zamówień, oraz ma możliwość usunięcia swojego Konta.

Platforma Internetowa – platforma internetowa znajdująca się na stronie: www.visionexpress.pl, za pośrednictwem której Vision Express świadczy następujące usługi: (a) sprzedaż produktów w Sklepie Internetowym; (b) rezerwacja online wizyt w Salonach; (c) dostarczanie treści cyfrowych.

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Internetowej, w tym Klientów Vision Express, dostępny pod adresem: https://www.visionexpress.pl/artykul/polityka-prywatnosci-vision-express, i stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin dla Platformy Internetowej, który określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Internetowej, na które składają się: (a) sprzedaż produktów w Sklepie Internetowym; (b) rezerwacja online Wizyt w Salonach; (c) dostarczanie treści cyfrowych.

Salony – salony optyczne prowadzone przez Vision Express pod marką „Vision Express”. Lista Salonów Vision Express znajduje się na stronie internetowej: https://www.visionexpress.pl/salony

Sklep Internetowy – usługa świadczona za pośrednictwem Platformy Internetowej, na którą składa się sprzedaż produktów w sklepie internetowym Vision Express znajdującym się na stronie: sklep.visionexpress.pl.

Ustawa – to jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

Wizyta – to jest możliwość rezerwacji terminu wizyty w wybranym Salonie w celu wykonania Badania u Specjalisty.

Vision Express – jest to Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017397, NIP 951-19-72-542, REGON: 01630535900000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 PLN.

Zarejestrowany Klient – to jest Klient, który zarejestrował swoje Konto na Platformie Internetowej. Korzystanie z usług Platformy Internetowej w trybie „Zarejestrowany Klient” wymaga zalogowania się na swoim Koncie przez Zarejestrowanego Klienta.

 

§ 3. Zasady korzystania z Platformy Internetowej

 1. Działanie Platformy Internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem: https://visionexpress.pl/artykul/polityka-prywatnosci-vision-express
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Platformy Internetowej użytkownik powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3);
  3. włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);
  4. aktywny adres e-mail (w celu zamówienia produktów w Sklepie Internwowym lub zamówienia Wizyty w Salonie za pośrednictwem Platformy Internetowej); oraz
  5. aktywny numer telefonu komórkowego (w celu uzyskiwania wiadomości SMS od firmy kurierskiej za pośrednictwem której doręczany jest zakupiony towar na temat realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym).
 3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy Internetowej, w tym do (i) niepodejmowania ingerencji w treść witryny Platformy Internetowej, jej elementy techniczne, czy też w konta innych Klientów; (ii) niepodawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu realizacji zamówień na Platformie internetowej. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 4. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy Internetowej, spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z Platformą Internetową.

 

§ 4. Klient

 1. W Sklepie Internetowym zamówienia może składać Klient, który spełnia następujące kryteria: (i) jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; (ii) składa zamówienia, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c.
 2. Klient nie musi posiadać konta na Platformie Internetowej, aby móc korzystać z Platformy Internetowej, w tym złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym. Vision Express umożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez Klientów posiadających zarejestrowane konto na Platformie Internetowej (dalej „Zarejestrowany Klient”), jak i przez Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta na Platformie Internetowej (dalej „Gość”).
 3. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  1. jako Zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu przez Klienta konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim koncie; lub
  2. jako Gość – w formule „Kup bez rejestracji”, tj. bez konieczności rejestrowania konta na Platformie Internetowej (lub logowania na koncie) po spełnieniu warunków określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu.

 

§ 5. Rejestracja Konta na Platformie Internetowej

 1. Vision Express udostępnia Klientom możliwość założenia Konta na Platformie Internetowej. Konto jest dostępne po rejestracji Klienta w serwisie Platformie Internetowej. Konto stanowi zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o zamówieniach Klienta składanych w Sklepie Internetowym, w ramach którego Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania zamówień na produkty w Sklepie Internetowym, zamawiania wizyt, wglądu do wcześniej złożonych zamówień, oraz ma możliwość usunięcia Konta (dalej „Konto”).
 2. W celu zarejestrowania Konta przez Klienta konieczne jest:
  1. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem Platformy Internetowej i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień; oraz
  2. wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Platformy Internetowej pod adresem: https://sklep.visionexpress.pl/register/, poprzez: (i) adresu poczty elektronicznej email; numeru telefonu kontaktowego; oraz hasła; oraz (ii) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Platformy Internetowej i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego); wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia (danych wrażliwych) w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym;
  a następnie wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Vision Express za pośrednictwem systemu Platformy Internetowej (poprzez kliknięcie w link znajdujący się pod formularzem rejestracyjnym).
 3. Po otrzymaniu przez Vision Express formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Klienta zgodnie z ust.. 2 lit. b) powyżej, Vision Express wyśle na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym link aktywujący Konto Klienta. Klient uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Platformy Internetowej bezpośrednio po potwierdzeniu przez Klienta linku aktywacyjnego wysłanego z systemu Platformy Internetowej na adres e-mail.
 4. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Klienta linku aktywacyjnego, o którym mowa w punkcie wcześniejszym.
 5. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, przy czym Klient może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Klient powinien na bieżąco weryfikować, czy adres e-mail podany przez niego na potrzeby zakładania konta jest aktualny i poprawny.
 6. Jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jedno Konto na Platformie Internetowej.

§ 6. Zasady korzystania z Konta

 1. Klient powinien korzystać z Konta oraz z innych usług Platformy Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Po zarejestrowaniu się na Platformie Internetowej każdorazowe logowanie na koncie odbywa się przy użyciu następujących danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, tj.: adresu e-mail oraz hasła.
 3. Vision Express nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta.
 4. Rejestracja konta na Platformie Internetowej, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Platformy Internetowej (w tym przeglądanie produktów w Sklepie Internetowym, korzystanie z konta) jest nieodpłatne.
 5. Vision Express ma prawo zablokować Konto (tj. uniemożliwić Klientowi uzyskiwanie dostępu oraz dokonywanie modyfikacji Konta), gdy Klient wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub postanowień niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta, Vision Express powiadomi Klienta z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Zablokowanie Konta oznacza wypowiedzenie przez Vision Express umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Vision Express przed zablokowaniem Konta podlega wykonaniu na zasadach formuły „Kup jako gość”, o której mowa poniżej. Informacja o zablokowaniu Konta prezentowana będzie Klientowi w panelu logowania do Konta.
 6. W razie zablokowania Konta, o którym mowa w ust. 5. powyżej, Klient może, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia o zablokowaniu Konta, zwrócić się do Vision Express o przekazanie danych Klienta zgromadzonych na Koncie, w szczególności kopii składanych zamówień. Vision Express przekaże takie dane Klientowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przesłania żądania przez Klienta. Po upływie ww. terminu dane dostępne na Koncie zostaną usunięte.
 7. Jeżeli Klient chce usunąć swoje Konto z Platformy Internetowej może to zrobić w każdej chwili, po zalogowaniu się do swojego Konta, poprzez kliknięcie w zakładce Mój Profil w okno: „Usuń Konto w visionexpress.pl”. Po usunięciu Konta przez Klienta nie ma możliwości jego przywrócenia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczących Konta, wygasa z chwilą usunięcia Konta przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy Klient nie korzysta ze swojego Konta przez okres co najmniej 1 (jednego) roku, Vision Express ma prawo usunąć Konto. Vision Express zawiadomi Klienta o zamiarze usunięcia Konta z 7-dniowym wyprzedzeniem. Vision Express nie usunie Konta, jeśli przed upływem tego 7-dniowego terminu Klient poinformuje Vision Express, że nadal zamierza posiadać Konto.

 

§ 7. Sposoby korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie: sklep.visionexpress.pl jest prowadzony przez Vision Express.
 2. Przeglądanie stron Sklepu Internetowego oraz produktów w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta przez użytkownika. Strony internetowe Sklepu Internetowego można przeglądać:
  1. jako Zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu Konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim Koncie; lub
  2. jako Gość – bez konieczności rejestrowania Konta na Platformie Internetowej.
 3. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Sklepu Internetowego, w tym przeglądanie produktów, korzystanie z Konta, jest nieodpłatne.
 4. Przeglądanie stron Sklepu Internetowego, jako Zarejestrowany Klient, wymaga zalogowania się na Platformie Internetowej. Logowanie się na Platformie Internetowej przebiega zgodnie z § 6 Regulaminu.
 5. Przeglądanie stron Sklepu Internetowego, jako zarejestrowany Klient, daje możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

§ 8. Informacja o produktach w Sklepie Internetowym

 1. Sklep Internetowy sprzedaje i dostarcza produkty wolne od wad, w opakowaniach przewidzianych przez producenta, z zastrzeżeniem postanowienia poniżej. Vision Express jest odpowiedzialny względem Klienta za wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) produktu zakupionego w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 2. W odniesieniu do soczewek kontaktowych, dla uniknięcia wątpliwości informujemy, że Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki, tylko w zestawach fabrycznych/opakowaniach (np. w zestawach obejmujących 6 soczewek, 24 soczewki, 30 soczewek, 90 soczewek, itp.). Rodzaje dostępnych zestawów, w tym liczba soczewek kontaktowych w takim zestawie, mogą być różne w zależności od producenta/marki. Na stronie Sklepu Internetowego zawsze jest podawana informacja o liczbie soczewek znajdujących się w danym zestawie.
 3. Informacje o produktach, w tym ceny, zdjęcia i opisy produktów widniejące na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Ceny wszystkich produktów dostępnych na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, kosztów dostawy zamówienia, zamieszczania informacji o nowych produktach, wycofywania produktów z oferty sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy Internetowej, bądź wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Sklep Internetowy potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Vision Expres przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
 6. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności wyboru Klienta. W celu uzyskania faktury VAT Klient wypełnia pole NIP w formularzu zamówienia.

 

 

§ 9. Składanie i realizacja zamówień.

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać poprzez stronę internetową: sklep.visionexpress.pl
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym, jako:
  1. Zarejestrowany Klient (tj. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym) – po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto; albo
  2. jako Gość w formule „Kup jako gość” – bez konieczności logowania się lub rejestrowania Konta na Platformie Internetowej na zasadach określonych w ust. 4 poniżej.
 4. Formuła „Kup jako gość”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających z możliwości złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w formule „Kup jako gość”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamówienia poprzez podanie: (i) imienia i nazwiska/danych do faktury Klienta; (ii) adresu do faktury Klienta (opcjonalnie); (iii) adresu dostawy (iv) adresu poczty elektronicznej email; oraz (v) numeru telefonu kontaktowego; oraz (vi) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień. Dokonanie wyżej wskazanych czynności jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, jako gość. Poza tym, tryb składania zamówienia jest taki sam, jak w przypadku składania zamówienia, jako Zarejestrowany Klient.
 5. Zamówienie jest składane poprzez dokonanie wyboru produktów i umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać wybrane produkty oraz ich liczbę. Po skompletowaniu Koszyka należy wybrać adres dostawy (w przypadku zamawiania, jako Zarejestrowany Klient – jeśli adres dostawy jest inny niż adres podany w ustawieniach Konta). Po wskazaniu adresu dostawy pojawi się informacja o kosztach dostawy zamówienia. Po akceptacji kosztów dostawy zamówienia, pojawi się informacja podsumowująca zamówienie Klienta, w tym informacje o: (i) zamawianych produktach i ich liczbie; (ii) jednostkowej cenie zamawianych produktów oraz o ich cenie łącznej; oraz (iii) kosztach dostawy zamówienia (w tym informacja o łącznej kwocie do zapłaty obejmującej cenę zamawianych produktów i koszty dostawy zamówienia).
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym należy kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Vision Express, a Klient zostanie przekierowany na stronę wyboru sposobu i terminu zapłaty. Na tej stronie Sklepu Internetowego będzie przedstawiona informacja o sposobach i terminach zapłaty w Sklepie Internetowym oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowania płatności.
 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta (wskazany na Koncie lub w formularzu rejestracyjnym przy zakupach w formule „Kup jako gość”) Vision Express wysyła potwierdzenie otrzymania oferty Klienta zgodnie z treścią zamówienia. Potwierdzenie to zostanie wysłane niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia.
 9. W razie przyjęcia zamówienia zostanie wysłana informacja o realizacji Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu. Informacja Vision Express o realizacji zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust.. 8 powyżej. Wraz z informacją o realizacji zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokument sprzedaży, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy, z wymaganymi informacjami.
 10. W razie stwierdzenia niedostępności wszystkich lub części zamówionych produktów, Vision Express poinformuje Klienta o odmowie realizacji zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych produktów i anuluje zamówienie. W razie dokonania przez Klienta zapłaty za anulowane zamówienie zastosowanie ma postanowienie ust. 11 poniżej.
 11. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynach Vision Express i możliwości realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności całości lub części produktów objętego zamówieniem, Vision Express niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W razie anulowania zamówienia Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 10 powyżej, i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, Vision Express niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za anulowane zamówienie, tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania do Klienta informacji o anulowaniu Zamówienia. Vision Express dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku Zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
 13. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów Vision Express zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia, w razie gdy:
  1. zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł,
  2. zamówienia płatnego z góry powyżej wartości 1.000 zł,
  3. Klient nie odebrał dwóch ostatnich zamówień z Sklepu Internetowego.
 14. W przypadku wątpliwości, co do poprawności danych teleadresowych, w tym podania nieprawidłowego kodu pocztowego, Vision Express skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
 15. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te promocyjne produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 10. Dostawa

 1. Dostawy produktów są realizowane przez Sklep Internetowy do miejsc dostawy zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00-15.00. Czas dostawy podany na stronach Sklepu Internetowego, liczony jest w dniach roboczych.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Na stronie Sklepu Internetowego przy każdym produkcie podana jest informacja o maksymalny czasie dostawy tego produktu. Informacja o terminie dostawy będzie zawarta w mailu z potwierdzeniem warunków zawarcia transakcji.
 5. Sklep Internetowy realizuje dostawy zamówień w dwóch opcjach: a) dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, b) odbiór w Salonie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 6. Dostawy są realizowane przy zamówieniach (i) płatnych z góry – po zaksięgowaniu wpłaty, lub (ii) płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu Zamówienia.
 7. W przypadku odbioru zamówienia w Salonie, Klient zobowiązany jest okazać swój dokument tożsamości.
 8. W przypadku odbioru zamówienia w Salonie, Klient powinien odebrać zamówione produkty w terminie 7 dni od poinformowania go o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru w Salonie. Po bezskutecznym upływie tego terminu nieodebrane zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Vision Express. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w razie nie odebrania zamówienia od kuriera. Kurier podejmie 3 próby dostarczenia zamówienia.
 9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 10. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.
 11. Szczegółowe informacje o kosztach dostaw reguluje Cennik Usług Vision Express On-Line znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego: https://sklep.visionexpress.pl/sklep/cennik-uslug. Koszt dostawy jest wskazany podczas wypełniania formularza zamówienia, przy informacji o dostępnej opcji dostawy dla zamówienia.
 12. W momencie przekazania zamówionego produktu przez Vision Express do firmy kurierskiej, Vision Express wysyła do Klienta e-mail z wiadomością o wysyłce zakupionych produktów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może śledzić drogę swojej przesyłki poprzez kliknięcie na wskazany link.

 

§ 11. Formy płatności

 1. Sklep Internetowy akceptuje następujące formy płatności:
  1. elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy PayU S.A. (www.payu.pl) – realizacja zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatności.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze produktu – gotówka lub kartą płatniczą. Wybierając tę metodę Klient dokona płatności gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Procedura realizacji Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy sprzedaży.
 2. Wybór formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia przez Klienta. W przypadku odbioru zamówionego towaru w Salonie, Klient może skorzystać jedynie z opcji płatności opisanej w ust. 1 lit. a) powyżej.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik weryfikacji w przypadku płatności: elektroniczna forma płatności.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejnych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych pod adres wskazany przez Klienta.

 

§ 12. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Klient wszedł w posiadanie produktu, lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest poinformować o tym Vision Express w terminie wskazanym w zdaniu wcześniejszym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.visionexpress.pl/uploads/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf ale nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Vision Express udostępnia Klientom jeden z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
  1. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: Vision Express SP Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa;
  2. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres mailowy: bok@visionexpress.pl;
  3. Złożenie pisemnego oświadczenia (wraz ze zwracamy produktem) w jednym z Salonów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy, wskazany w ust. 2b) powyżej, Vision Express prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w każdym razie nie później niż 48 godzin od trzymania oświadczenia Klienta.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Klient może odstąpić zarówno w zakresie całego zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich produktów ujętych w zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko produktów ujętych w zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych produktów ujętych w zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).
 5. Vision Express ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Vision Express). Vision Express może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Vision Express dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić produkt, w zakresie którego odstąpił od umowy z Vision Express, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni o dnia, w którym odstąpił od umowy z Vision Express. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem.
 8. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient, chyba ze Vision Express wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza charakter, cechy, przeznaczenie i funkcjonowanie produktu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane łącznie w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają wszystkie produkty, które zostały zakupione przez Klienta wraz ze zwracanym produktem, jako część takiego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny).
 11. Dla uniknięcia wątpliwości, Vision Express informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. okulary korekcyjne) (art. 38 pkt. 3 Ustawy); oraz
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. soczewki kontaktowe) (art. 38 pkt. 5 Ustawy).

 

§ 13. Badanie wzroku w Salonach

 1. W ramach Badania oferowana są następujące usługi:
  1. Pierwsze badanie wzroku w celu dobrania okularów korekcyjnych;
  2. Kolejne badanie wzroku w celu dobrania okularów korekcyjnych;
  3. Pierwsze badanie wzroku w celu dobrania miękkich soczewek kontaktowych;
  4. Kolejne badanie wzroku w celu dobrania miękkich soczewek kontaktowych;
  5. Przesiewowa ocena ryzyka wybranych chorób oczu w zakresie rozszerzonym (zaćma, jaskra, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) za dodatkową opłatą;
 2. W ramach Badania polegającego na badaniu wzroku, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) i b) powyżej, mieszczą się poniższe czynności:
  1. Wywiad
   1. określenie oczekiwań i potrzeb wzrokowych
   2. wywiad medyczny
  2. Ocena wstępna
   1. wstępne określenie refrakcji przy użyciu autorefraktometru,
   2. określenie ciśnienia wewnątrzgałkowego przy wykorzystaniu tonometru bezdotykowego,
   3. weryfikacja dotychczasowej korekcji optycznej i parametrów montażowych soczewek okularowych;
   4. określenie ostrości wzroku w dotychczasowej korekcji optycznej (Vis c.c.) i/lub bez korekcji optycznej (Vis s.c. - jeżeli jest to zasadne)
  3. Określanie refrakcji z wykorzystaniem foroptera i/lub kasety okulistycznej;
  4. Określenie korekcji do bliskich i pośrednich odległości (jeżeli jest to zasadne)
  5. Dobór korekcji optycznej w zakresie soczewek okularowych:
   1. weryfikacja komfortu widzenia obuocznego w dali
   2. weryfikacja komfortu widzenia obuocznego w bliskich odległościach
   3. rekomendacja produktów dostosowanych do potrzeb wzrokowych Pacjenta (soczewki: jednoogniskowe, progresywne; uszlachetnienia powierzchni)
  6. Omówienie istoty zmian korekcji, związanych z tym korzyści wzrokowych, możliwych przejściowych objawów adaptacyjnych i czasu adaptacji do korekcji.
  7. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i ustalenie terminu wizyty kontrolnej.
  8. Dokonanie podstawowej przesiewowej oceny ryzyka wybranych chorób oczu (w wybranych Salonach), przy czym podstawowa ocena jest przeprowadzana bez farmakologicznego rozszerzania źrenicy i bez funduskopii;
 3. W ramach Badania polegającego na badaniu wzroku, o którym mowa w ust. 1 pkt. c) i d) powyżej, mieszczą się czynności wskazane w ust. 2 pkt. a)-c) powyżej, a ponadto:
  1. badanie kwalifikacyjne
   1. wywiad w kierunku wstępnej kwalifikacji do soczewek
   2. badanie w lampie szczelinowej wykluczające przeciwskazania
  2. dobór miękkich soczewek kontaktowych
   1. wybór i założenie soczewki próbnej
   2. wstępna obiektywna ocena dopasowania soczewek w biomikroskopie (po 5 minutach adaptacji)
   3. subiektywna ocena komfortu noszenia i widzenia (po co najmniej 15 minutach adaptacji)
   4. obiektywna ocena ostrości wzroku i nadkorekcja
   5. obiektywna ocena dopasowania soczewek w lampie szczelinowej
   6. obiektywna ocena odpowiedzi fizjologicznej oczu
   7. finalny dobór soczewek
  3. wydanie miękkich soczewek kontaktowych
   1. omówienie zasad pielęgnacji i higieny
   2. praktyczna nauka zakładania i zdejmowania soczewek
   3. omówienie procesu adaptacji i zalecenie trybu noszenia
   4. omówienie objawów towarzyszącym powikłaniom
   5. W przypadku pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych wydanie pisemnych materiałów informacyjnych dotyczących zasad użytkowania soczewek kontaktowych (zaleceń i przeciwskazań)
   6. ustalenie terminu wizyty kontrolnej
  4. wizyta kontrolna
   1. wywiad w kierunku komfortu użytkowania soczewek kontaktowych
   2. obiektywna ocena ostrości wzroku i nadkorekcja
   3. ocena zasad przestrzegania zaleceń, stanu soczewek i ich dopasowania
   4. ocena przedniego ocinka oka w kierunku możliwych zmian patologicznych związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych
   5. utrwalanie nawyków związanych z właściwą pielęgnacją soczewek kontaktowych i profilaktyka oczu
   6. ustalenie terminu kolejnej wizyty kontrolnej
 4. W ramach Badania, o którym mowa w ust. 1 pkt. e) powyżej, mieszczą się następujące czynności:
  1. wywiad medyczny,
  2. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  3. określenie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku,
  4. ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej,
  5. ocena tylnego odcinka oka z wykorzystaniem funduskamery,
  6. wydanie dokumentacji w skład której wchodzą wydrukowany raport badania i cyfrowy zapis obrazów funduskopowych tylnych odcinków gałek ocznych na płycie CD.
 5. Faktyczna lista czynności wykonywanych podczas Badania, wskazanych w ust. 2-4 powyżej, zależy od decyzji Specjalisty w momencie przeprowadzania badania i wynika z potrzeby zapewnienia najwłaściwszego badania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

 

§ 14. Rezerwacja Badania (Wizyta)

 1. Vision Express oferuje Klientom możliwość rezerwacji terminu Wizyty w wybranym Salonie w celu wykonania Badania u Specjalisty.
 2. Rezerwacja terminu Wizyty możliwa jest poprzez następujące kanały kontaktu:
  1. poprzez system elektronicznej rezerwacji Wizyt na Platformie Internetowej (tj. poprzez stronę Platformy Internetowej znajdującą się pod adresem: recepcja.visionexpress.pl albo
  2. poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią.
 3. W przypadku rezerwacji terminu Wizyty za pośrednictwem Platformy Internetowej, Klient może rezerwować termin Wizytę, jako:
  1. jako zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu Konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim Koncie; lub
  2. jako Gość – bez konieczności rejestrowania Konta na Platformie Internetowej.
 4. Rezerwacja terminu Wizyty na Platformie Internetowej, czy też poprzez kontakt telefoniczny z Salonem, jest nieodpłatna. Jednakże samo Badanie podlega opłacie. Ceny Badań reguluje Cennik Usług, który jest dostępny na stronie: https://sklep.visionexpress.pl/sklep/cennik-uslug. Vision Express zastrzega możliwość zmian cen Badań, w tym stosowanie ofert promocyjnych.
 5. W celu rezerwacji terminu Wizyty, Klient powinien określić następujące parametry Wizyty: (i) rodzaj Badania, które Klient chce zarezerwować; (ii) termin Badania; oraz (iii) Klient ma możliwość wybrania Specjalisty, u którego chce wykonać Badanie (wybór Specjalisty nie obowiązkowy, jest opcjonalny).
 6. Do prawidłowej rezerwacji terminu Wizyty konieczne jest podanie następujących danych: (i) imię i nazwisko osoby badanej; (iii) wieku osoby badanej; (ii) adres email do kontaktu; (iii) numer telefonu komórkowego do kontaktu. Dla uniknięcia wątpliwości, Vision Express informuje, że podane przez Klienta numer telefonu i adres mailowy będą wykorzystywane przez Vision Express wyłącznie w związku z rezerwacją terminu Wizyty, w tym przesyłania potwierdzenia rezerwacji terminu Wizyty, czy też przypomnienia o terminie Wizyty (chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych także w innych celach przez Vision Express).
 7. Po dokonaniu rezerwacji terminu Badania, na adres mailowy Klienta (podany przez Klienta w formularzu rezerwacji Wizyty) zostanie wysłane mailem potwierdzenie rezerwacji terminu Wizyty przez Klienta. Potwierdzenie będzie wskazywało: (i) imię i nazwisko osoby badanej; (iii) przedział wiekowy osoby badanej; (i) rodzaj zarezerwowanego Badania; (ii) zarezerwowany termin Badania; oraz (iii) nazwisko Specjalisty, u którego została zarezerwowana Wizyta.
 8. Klient ma możliwość rezerwacji terminu Wizyty na dowolny dostępny termin, w którym przyjmuje wybrany Specjalista. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu Wizyty bez żadnych konsekwencji.
 9. W wyniku dokonania rezerwacji terminu Wizyty nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi Badania. Do zawarcia odpowiedniej umowy w zakresie Badania dochodzi w Salonie przed odbyciem zarezerwowanej Wizyty. Dopiero na podstawie umowy zawartej przez Klienta w Salonie powstanie obowiązek dokonania zapłaty za Wizytę.
 10. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach pracy Specjalistów.

 

§ 15. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć do Vision Express reklamację na działanie Platformy Internetowej w tym Sklepu Internetowego, na zasadach wskazanych poniżej. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej Kodeksu Cywilnego.
 2. Każdy użytkownik może złożyć reklamację na działanie Platformy Internetowej, w tym Sklepu Internetowego. Reklamację należy złożyć do Vision Express w terminie do 30 dni od wydarzenia dającego podstawę do złożenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać mailem na adres: bok@visionexpress.pl, z dopiskiem „Reklamacja – Platforma Internetowa”.
 3. Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres mailowy do korespondencji (jeśli jest to inny adres niż adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja; (iii) opis przyczyny złożenia reklamacji; oraz (iv) żądanie reklamującego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Vision Express w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O decyzji Vision Express Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji.

 

§ 16. Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Vision Express w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta. Vision Express nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Klienta wynikających z rękojmi.

 

§ 17. Dane osobowe oraz ich przetwarzanie.

Vision Express, jako administrator danych, przetwarza dane na zasadach określonych w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: https://www.visionexpress.pl/artykul/polityka-prywatnosci-vision-express.

 

§ 18. Dodatkowe funkcjonalności Systemu Usług Vision Express.

 1. System oferuje Klientom następujące dodatkowe funkcjonalności:
  1. Edycję zgód wyrażonych przez Klienta;
  2. Dostęp do historii recept Klienta;
  3. Dostęp do historii badań Klienta;
  4. Dostęp do historii zakupów Klienta;
  5. Dostęp do historii Wizyt (Badań);
  6. Anulowanie całej transakcji/wykonanie zwrotu poszczególnych produktów;
  7. Kompletacja zamówienia i wysyłka do Klienta/Salonu w celu odbioru.
 2. Korzystanie z wymienionych wyżej funkcjonalności i udogodnień może być uzależnione od rejestracji Konta na Platformie Internetowej.

 

§ 19. Postanowienia końcowe.

 1. Vision Express może dokonywać zmian postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po upływie 7 dni od opublikowania informacji o zmianach na stronie internetowej Platformy Internetowej. W przypadku Zarejestrowanych Klientów zostaną oni powiadomieni o zmianach za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres mailowy Klienta podany do celów kontaktowych na Koncie. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Klienta na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu. W wypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient powinien zaprzestać korzystać z Portalu Internetowego. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzamy, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://sklep.visionexpress.pl/sklep/regulamin. Ponadto można go wydrukować lub zapisać używając zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.
 3. Informujemy, że Vision Express nie stosuje alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Nie wyrażamy zatem zgody na udział ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dostarczanych treści cyfrowych, interoperacyjności działania usług on-line, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, w tym ograniczeniach tego prawa wynikających z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, oraz pouczenie o skutkach odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji i rezerwacji elektronicznej wizyt w salonach Vision Express SP Sp. z o.o..